JUHA NIKKILÄ

Olen Juha Nikkilä, yhteisötyönohjaaja (Yto, STOry), yhteiskuntatieteiden maisteri (YTM) ja sosionomi. Lisäkoulutusta on karttunut mm. opettajan pedagogisen koulutuksen, mentor-koulutuksen, organisaatiokonsultoinnin, työhyvinvoinnin, toiminnallisten menetelmien ohjaamisen sekä ryhmä-ja yksilövalmennuksen (coaching) muodossa. Yli 20 vuoden työkokemus muun muassa kasvatus-, koulutus- ja kuntoutustoiminnasta on pitänyt sisällään monipuolisia työtehtäviä aikuiskoulutuksesta urasuunnitteluun ja työhyvinvointiin, työvalmennuksesta sosiaalityöhön, ohjaus- ja kuntoutustoimintaan sekä projekti- ja strategiasuunnitteluun. Olen Suomen työnohjaajat ry:n (STOry) jäsen ja toimintani perustuu STOry:n linjaamille työnohjauksen perusperiaatteille.

Työnohjaus ja valmennus

Tukea, ohjausta tai sparrausta yksilölle, ryhmälle tai työyhteisölle

Työelämän uudet haasteet ja tilanteet koettelevat usein arjen jaksamista sekä luovat tarpeen vanhan ajatusmaailman uudistamiseen.  Työnohjauksen tai valmennuksen avulla on mahdollista saada tukea haastaviin työelämän tilanteisiin tai ammatillisiin muutoksiin ja syventyä niin yksilöllisiin kuin koko työyhteisön ammatillisen kehityksen kysymyksiin.

JON:n toteuttama työnohjaus on nähtävissä merkittävänä osana työhyvinvointia ja sen ylläpitämistä. Yksilö-, työpari-, ryhmä- tai yhteisötyönohjauksen kautta tuetaan ja kehitetään työyhteisön tai yksittäisen työntekijän ammatillisia tavoitteita, jaksamista ja toimintaa arjessa, erilaisissa työtilanteissa tai eteen tulevissa muutosprosesseissa. Hyvinvoiva työyhteisö on aina vahvempi etenkin muutosten edessä. Lähtökohta työnohjauksille ja valmennuksille on ratkaisukeskeinen ja hyvin konkreettinen. Työnohjausta ei ylipsykologisoida prosessina ja käytännönläheisyys on aina läsnä.

Kysy lisää »

Valmennus (Coaching) ja esimiesvalmennus

Valmennuspalveluja työelämän ja johdon tarpeisiin

Esimies tai johtaja on asemassaan hyvin keskeisessä roolissa työntekijöiden motivaation ja sitoutumisen kannalta, minkä johdosta esimiestyön laatu heijastuu koko työyhteisön työhyvinvointiin, osaamisen kehittymiseen, tuloksentekokykyyn sekä muutosvalmiuteen. Nostamalla ja kehittämällä esimiestyön laatutasoa koko organisaatio kehittyy.

JON:n valmennuspalvelut on suunnattu erityisesti esimiesasemassa toimiville ja vastuuasemasta aiheutuvan kuormittavan työn tekijöille sekä yrittäjille, joilla on tarve uudista ja haastaa itsensä ja joilla ei arjessa ole mahdollisuuksia jakaa työhönsä liittyviä kokemuksia ja tuntemuksia kenenkään kanssa. Valmennuspalvelut lähtevät aina asiakkaan tarpeista ja toiveista. Yksi hyväksi havaittu keino käynnistää esimiesvalmennus on tehdä alkukartoitus, jonka pohjalta laaditaan räätälöity valmennuskerroista tai henkilökohtaisesta coachingista koostuva valmennussuunnitelma. Itsensä haastamisen ja uudistamisen myötä mahdollistuu myös oman työn, työyhteisön tai mahdollisesti koko organisaation kehittäminen. 

Kysy lisää »

Työyhteisö­palvelut

Työyhteisöselvitys ja -sovittelu sekä koulutus-ja konsultointipalvelut

Työyhteisöselvitys sopii tilanteisiin, joissa halutaan saada syvällinen ja monipuolinen käsitys jonkun työyhteisön, -ryhmän tai tiimin tilanteesta, ongelmista tai kehittämistarpeista.  Lähtökohtana on, että organisaation johto tai työyhteisön esimies haluaa saada yksityiskohtaista ja analysoitua tietoa työyhteisön ongelmista tai kehittämistarpeista, jotta tarvittavat kehittämistoimenpiteet voidaan käynnistää. Käytännössä työyhteisöselvitys koostuu varsinaisesta asiantuntijan työyhteisölle tekemästä strukturoidusta selvitystyön toteuttamisesta ja sen pohjalta tehtävästä raportoinnista, joka kuvaa ja tiivistää työyhteisön kehittämistarpeet tai ongelmat ja antaa ehdotukset kehittämistoimenpiteiksi.

Työyhteisösovittelu on uusi, yleisiin sovittelun malleihin ja ratkaisukeskeisyyteen perustuva menetelmä. Se tarjoaa mahdollisuuden ja työvälineen ratkoa työyhteisön ristiriitoja. Sovittelun kohteena voi olla kaksi ihmistä, tiimi tai suurempi ryhmä. Työyhteisösovittelu on hyvä valinta, sillä se on nopea, toimiva ja tehokas prosessi, sen taloudellinen hyöty organisaatiolle on ilmeinen, sillä on terveydellinen työhyvinvointiin liittyvä vahvasti voimaannuttava vaikutus ja sitoutuminen yhteisiin haasteisiin lisääntyy prosessin kautta.

Koulutukset ja konsultointipalvelut ovat yksilöllisesti yhteisöille tai organisaatioille räätälöityjä ja niillä voidaan selventää ja konkretisoida arkityön tavoitteita sekä kehittää työntekoa tukevia rakenteita ja käytänteitä. JONin koulutusten keskeisiä lähtökohtia ja tavoitteita ovat työhyvinvoinnin kehittäminen ja työssäjaksaminen. Koulutusten kautta on mahdollista oppia omista ja muiden kokemuksista, löytää uusia näkökulmia ja toimintatapoja omaan työhön, oppia kohtaamaan haasteita uudella tavalla, parantaa yhteistoimintaa sekä ryhmä- ja yhteistyötaitoja tai ylläpitää ja parantaa työhyvinvointia. 

Kysy lisää »

Ota yhteyttä

Jätä yhteydenottopyyntö oheisella lomakkeella.